css list-style-type属性笔记

css list-style-type属性笔记

list-style-type属性定义及用法 在css中,list-style-type属性是使用来设置列表项标记的类型,在有序列表和无序列表中经常都会使用该属...
阅读 546 views 次
css list-style属性笔记

css list-style属性笔记

list-style属性定义及用法 在css中,list-style属性是一个简写属性,使用来在一个声明中设置多个列表属性,可以设置的列表属性:list-sty...
阅读 604 views 次